metodikk
 

ProtoMore-metoden

I ProtoMore øver vi kontinuerlig på endring og på å strekke tankesettet inn i nye ideer, nye forretningsmodeller, nye produkter og tjenester. Feil er dyrt, og jo senere i prosessen man feiler, og dyrere er det. Da må det feiles tidlig, billig og raskt. Det er derfor Design Thinking og Rapid Prototyping er en viktig del av vår metode.  Altså «Fail fast so you can succeed sooner»

Gjennom mer enn 350 innovasjonsprosesser i løpet av tre år har vi utviklet erfaring og kunnskap rundt hva som skaper resultater for virksomheter.

Med Design Thinking som verktøy skaper ProtoMore-metoden løsninger basert på kundeinnsikt og legger til rette for mer radikal innovasjon. Gjennom kreativitet, tverrfaglig innovasjon og et sterkt menneskefokus utfordrer vi tankesett og etablerte sannheter. Vi ser at metodikken og den erfaringen vi har opparbeidet oss gjør at vi kan bruke metoden til å løse alt fra strategiarbeid til produkt- og tjenesteutvikling.

Kjernen i ProtoMore-metoden er fokus på å skape bærekraftige verdikjeder og forretningsmodeller basert på anvendt digital innsikt. Metoden bidrar til kreativ ideutvikling, visualisering av løsning for uttesting og rask omstilling i praksis.

Innovasjonsprosesser krever flerfaglig fokus. Metoden har derfor en tverrfaglig tilnærming og i våre prosesser settes gruppene – så godt det lar seg gjøre – sammen av mennesker med ulik erfaring og bakgrunn for å utfordre det etablerte tankesettet. ProtoMore Innovasjonslab tilbyr innovasjonsprosesser på nasjonalt nivå, både som en del av Innovasjon Norge sin satsing «Omstillingsmotor» og næringsklyngen iKuben sin nasjonale status som ekspertsenter. I tillegg har vi en sterk regional posisjon i Møre og Romsdal. Vi henter eksterne ressurser fra vårt innovasjonsnettverk etter behov, og skaper et spennende miljø for samhandling, nettverksbygging og kompetansedeling.

ProtoMore-prosessene inviterer til bred involvering og deltakelse. Dette gir kompetanseløft og kulturendring for hele organisasjonen, samt forankring og eierskap. Som et resultat av prosessene våre ser vi at en rekke virksomheter skaper en forståelse innad i bedriften om at digitalisering og endring ikke er noe farlig, men noe som skaper muligheter.

Fasene i Design Thinking og ProtoMore-metoden

Steg for steg jobber man seg gjennom ulike faser med empatisering, definering av behov, idémyldring og prototyping. Dette er en iterativ prosess som vil kunne bestå av mange runder før operasjonalisering. Det er viktig å ikke begynne prosessen med å være sikker på at du sitter med løsningen.

Empatisere

Design Thinking har et ufravikelig kundefokus som gjør at kunder i stor grad involveres i innovasjonsprosesser. Kunde kan være et bredere begrep enn sluttbruker, og flere aktører kan være aktuell å ta med. Vi jobber med å forstå kunden – helst bedre enn de forstår seg selv. Åpne opp prosessen og lær hvordan man trekker frem de reelle behovene og stiller de riktige spørsmålene.

Definere behov

Lukke prosessen og skape mening av den informasjonen som er samlet inn fra kundene. Definer de viktigste innsiktene rundt kundens behov eller utfordring. Ut ifra dette skal vi få frem konkrete utfordringer eller ideer vi kan arbeide videre med.

Idémyldre

Med utgangspunkt i de konkrete utfordringene eller behovene definert i forrige fase, kan vi nå finne ulike måter å løse disse på. I denne fasen skal vi prioritere de viktigste behovene og jobbe med å løse dem ved kreativ idégenerering. Vi bruker verktøy for å skape et stort tilfang av muligheter – kvantitet foran kvalitet!

Prototype

I denne fasen velges en eller flere mulige ideer som skal prototypes som forslag til løsning på utfordringen eller behovet. Prototyping er en av de viktigste verktøyene vi har for tidlig å kunne visualisere en enkel løsning man raskt kan teste på brukere og potensielle kunder. Vi har sett at det å eksperimentere med nye løsninger ved å lage prototyper gir resultater – at man lærer mer av å gjøre ting i praksis og på denne måten virkelig kan eksperimentere med flere løsninger.

Testing

Videre må man teste om løsningsforslaget faktisk løser utfordringen eller behovet som var utgangspunktet. Få med kunden eller brukeren – fungerer løsningen som tenkt? Må vi justere løsningen eller kan vi gå videre i prosessen?

Gjennom hele prosessen streber vi etter å finne kjernen – nemlig digitale bærekraftige forretningsmodeller. Digitalisering er nøkkelen til innovasjon og bidrar til vekst på nye forretningsområder. Nye forretnings-modeller skaper verdi i løsninger som dekker behov i et bærekraftperspektiv. For at bærekrafts-målene skal nås må ny teknologi og digitale forretningsmodeller være en del av svaret.

 

 

Del artikkelen:

TrollLABS og Design Thinking

ProtoMore InnovasjonsLAB er inspirert av og har et tett samarbeid med TrollLABs ved NTNU i Trondheim. iKuben er bedriftspartner i prosjektet, og ideen om å bygge vår lab kom etter ... Les mer »

ProtoMore InnovasjonsLAB

ProtoMore er en industriell innovasjonslab. Den inneholder alle elementer for å drive med rask utvikling av nye prototyper, og for å lage fysiske modeller av ideer. Vi har fokus på forretningsmodeller, digitalisering og industrielt internett (IOT) Les mer »